︎Nano 

PRMe stallion.
Milan, Italy - 2013.

Mark