︎
Nano 
PRMe Stallion.
Milan, Italy - 2013.

Mark